Aanscherping criteria subsidieregeling Culturele Projecten

De criteria van de subsidie Culturele Projecten van de gemeente Den Haag zijn aangescherpt.
De meest opvallende wijzigingen slaan op het actieve publieksbereik en het cultureel ondernemerschap.

Van de aanvrager wordt een marketing/publiciteitsplan geëist.
Van het publiek wordt een passende bijdrage geëist. Dat zou kunnen betekenen dat Haagse burgers verwacht worden entree te betalen voor bepaalde gesubsidieerde activiteiten.
In hoeverre dit van invloed is op bijvoorbeeld toegangskaartjes voor tentoonstellingen van kleine initiatieven is niet duidelijk.

De gemeente Den Haag communiceert het als volgt:

Het Haagse collegeakkoord ‘Aan de slag!’ 2010-2014 heeft enkele accentverschuivingen ten aanzien van de regeling Culturele Projecten tot gevolg. Publieksbereik en goed ondernemerschap zijn aspecten die – naast artistieke criteria – een rol spelen bij de beoordeling van de ingediende aanvragen door de adviescommissie Culturele Projecten. Het collegeakkoord brengt tevens met zich mee dat de acht Haagse stadsdelen met ingang van 2011 versterkt worden met het budget ‘kleine regelingen’ (RIS 178055). Initiatiefnemers met projectaanvragen die een sterk wijkgerichte oriëntatie hebben en die een sterke maatschappelijke binding tot doel hebben, dienen zich te wenden tot dit budget.

Deze accentverschuivingen brengen met zich mee dat de criteria voor de regeling Culturele Projecten aangescherpt moesten worden. Het college heeft op 17 mei jl. ingestemd om met ingang van de eerstvolgende subsidieronde 2012-I (projecten die plaatsvinden in de periode 1 januari – 30 juni 2012) de volgende criteria en voorwaarden voor de regeling Culturele Projecten te gebruiken:

Criteria
·        Artistieke kwaliteit, waarbij gedacht moet worden aan de kernbegrippen als vakmanschap (professionele kunsten), innovatie, zeggingskracht en oorspronkelijkheid of uniciteit;
·        Pluriformiteit, waarmee via het beoogde project een bijdrage wordt geleverd aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in Den Haag;
·        Publieksbereik, de mate waarin het project zich door vorm, onderwerp, inhoud en bezetting leent voor werving van een groot en breed publiek, waaronder ook een divers samengesteld publiek.

Voorwaarden
Voorts hanteert de gemeente de volgende voorwaarden:
·        alleen rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, komen in aanmerking voor subsidie;
·        de activiteit vindt plaats in Den Haag;
·        de activiteit is incidenteel;
·        een goed marketing/publiciteitsplan, waaruit blijkt hoe de beoogde doelgroep wordt bereikt, maakt deel uit van de aanvraag;
·        er bestaat een redelijke verhouding tussen het gevraagde bedrag en de activiteit;
·        het dekkingplan getuigt van goed ondernemerschap, wat onder andere inhoudt dat de aanvrager een beroep doet op meerdere financieringsbronnen die bij het project passen en er een passende bijdrage voor de activiteit gevraagd wordt aan publiek/deelnemers;
·        het moet aannemelijk zijn dat zonder de subsidie het betreffende project niet gerealiseerd kan worden;
·        wanneer een aanvrager voor zijn reguliere activiteiten reeds een subsidie van de gemeente Den Haag ontvangt, dient de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd aantoonbaar een inhoudelijke aanvulling te zijn op de reeds gesubsidieerde activiteiten;
·        er wordt gebruik wordt gemaakt van het aanvraagformulier;
·        de aanvrager is altijd zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle voor het project noodzakelijke vergunningen.

De regeling Culturele Projecten is niet bedoeld voor:
·        projecten door amateurkunstenaars. Hiervoor verwijzen wij u naar Culturalis;
·        aanvragen voor tentoonstellingen en andere projecten op het gebied van de beeldende kunst die qua omvang en aanpak een beroep kunnen doen op de subsidies van Stroom Den Haag, kunnen wij doorverwijzen naar Stroom Den Haag;
·        aanvragen die niet primair bedoeld zijn voor culturele activiteiten. Voor Kleinschalige projecten die gericht zijn op het versterken van maatschappelijke binding/sociale cohesie verwijzen wij naar de stadsdelen;
·        aanvragen die niet zijn gericht op de realisatie van een project, maar op publiciteit, overheadkosten, sponsoring van andere activiteiten e.d.;
·        aanvragen voor publicaties van historische, wetenschappelijke werken en/of leermethoden;
·        aanvragen voor opname en/of uitgave van cd’s;
·        activiteiten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed, voor zover deze primair zijn gericht op het conserveren en tonen van het verleden.

Deze informatie is binnenkort ook te vinden op de cultuurpagina’s van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/cultuur
Het collegebesluit inzake de aanscherping van de criteria kunt u vinden op de website van de gemeente Den Haag: http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2011/RIS180466.PDF